برای ورود به هر سطح, مجموع خرید شما از تاریخ 1403/03/1 تا 365روز بعد از آن محاسبه می‌شود. با مجموع خرید فقط 1,000,000 تومان وارد سطح اول در کی‌توکلاب می‌شوید و با خریدهای بعدی سطح و مزایای دریافتی شما افزایش می‌یابد.